Fältbiologer brukar en åker

Jordbruk

Vad vi tycker om jordbruk

Jordbruket kommer alltid att påverka landskapet och miljön. Fältbiologerna anser att val av jordbruksmetoder måste ta hänsyn till att inte förstöra naturliga kretslopp och urholka möjligheter för framtida generationers försörjning. Vi erkänner konflikten mellan långsiktigt hållbara jordbruksmetoder och hög avkastning kortsiktigt. Vi menar därför att kompromisser är nödvändiga för den kortsiktiga livsmedelssäkerheten, men att målet om långsiktig hållbarhet måste kvarstå.. Däremot är det svårt för jordbrukare att ta initiativ till nödvändiga förändringar i ett samhälle som sätter de ekonomiska värdena i första rummet, och där det finns både lagstiftning och ekonomiska styrmedel som hindrar övergången till hållbara alternativ.

 

Dagens industriella jordbruk får stora negativa konsekvenser för både människa och miljö. Minskad biologisk mångfald, utsläpp av växthusgaser, övergödning och försurning är bara några exempel på detta. Ytterligare problem är matsvinnet samt den orättvisa fördelningen av jordbruksmark globalt och färdiga livsmedel. Jordbruksfrågorna måste sättas högre upp på den politiska agendan och statusen för jordbrukare måste höjas. Fältbiologerna vill se ett framtida jordbruk som grundas på respekt för människor, djur och natur.

 

För att lyckas med detta krävs genomgripande förändringar av dagens jordbrukssystem. Ett hållbart jordbruk som sker i enlighet med ekologiska principer kan bekämpa såväl hunger som massutdöendet av arter och klimatkrisen.

Fältbiologernas jordbrukspolitiska program

Här kan du läsa hela vårt jordbrukspolitiska program.

Du kan också påverka!

Om du också brinner för denna fråga, bli en del av oss! Du kan både bli medlem och engagera dig aktivt för att skapa en förändring. Eller så stödjer du Fältbiologerna så att vi kan förändra världen!