Fältbiologer brukar en åker

Jordbruk

Vad vi tycker om jordbruk

Jordbruket kommer alltid att påverka landskapet och miljön. Fältbiologerna anser att val av jordbruksmetoder måste ta hänsyn till att inte förstöra naturliga kretslopp och urholka möjligheter för framtida generationers försörjning. Vi erkänner konflikten mellan långsiktigt hållbara jordbruksmetoder och hög avkastning kortsiktigt.

 

Vi menar därför att kompromisser är nödvändiga för den kortsiktiga livsmedelssäkerheten, men att målet om långsiktig hållbarhet måste kvarstå. Däremot är det svårt för jordbrukare att ta initiativ till nödvändiga föränd- ringar i ett samhälle som sätter de ekonomiska värdena i första rummet, och där det finns både lagstiftning och ekonomiska styrmedel som hindrar övergången till hållbara alternativ.

 

Dagens industriella jordbruk får stora negativa konsekvenser för både människa och miljö. Minskad biologisk mångfald, utsläpp av växthusgaser, övergödning och försurning är bara några exempel på detta. Ytterligare problem är matsvinnet samt den orättvisa fördelningen av jordbruksmark globalt och färdiga livsmedel.

 

Jordbruksfrågorna måste sättas högre upp på den politiska agendan och statusen för jordbrukare måste höjas. Fältbiologerna vill se ett framtida jordbruk som grundas på respekt för människor, djur och natur.

 

För att lyckas med detta krävs genomgripande förändringar av dagens jordbrukssystem. Flera negativa trender, såsom sammanslagningen av mindre jordbruk till allt större enheter samt utbredningen av industrier, köpcentra och bostadsområden på bördig jordbruksmark, behöver brytas. Ett hållbart jordbruk som sker i enlighet med ekologiska principer kan bekämpa såväl hunger som massutdöendet av arter och klimatförändringen.

 

 

Vägen till miljövänligt jordbruk

 

För att uppfylla de krav vi ställer på jordbruket krävs en genomgripande omställning. Flera alternativa odlingssystem kan anses hållbara, men endast ekologisk odling har ett välfungerande, opartiskt certifieringssystem som garanterar att jordbruket verkligen följer principerna om t.ex. naturlig gödsel och frihet från bekämpningsmedel.

 

Därför uppmanar Fältbiologerna till kraftfulla styrmedel som ställer om jordbruket i ekologisk riktning, exempelvis genom att EU:s och Sveriges stora subventioner av jordbruket endast ska gå till ekologiskt jordbruk och jordbruk som ställs om för att bli ekologiskt. Denna omställning måste få genomslag i livsmedelsstrategier på både nationell, regional och lokal nivå. Enskilda kommuner och regioner måste alltid tillåtas gå före om de vill driva mer långtgående krav.

 

• Det ska vara enkelt för konsumenter att göra informerade val om produkters klimatpåverkan. Därför bör alla matvaror ha en klimatmärkning som visar produktens totala klimatpåverkan.

 

• Närproducerade livsmedel som är framtagna utifrån ekologiska principer ska vara normen inom offentlig sektor.

 

• Offentlig upphandling och EU:s jordbrukssubventioner bör användas som verktyg för att främja miljövänlig mat och minskad köttkonsumtion.

 

• Sveriges livsmedelsstrategi och EUs jordbrukssubventioner ska riktas mot att gynna ett småskaligt jordbruk som är oberoende av fossila insatsmedel och besprutning.

Vad vi tycker om…

Två personer håller i en låda med grönsaker- canva

Vad vi tycker – jordbruk och markanvändning

En person med vita handskar sprutar in något i en tomat

Vad vi tycker – GMO

Stor lada med kor industriell djurhållning- canva

Vad vi tycker – industriell djurhållning

Besprutning av grödor jordbruk-canva

Vad vi tycker – jordbruk och fossila insatsmedel

Ängsblommor och fjäril, canva

Vad vi tycker – jordbruk och biologisk mångfald

Korg med färska grönsaker som står brevid en odling av sallad

Vad vi tycker – levande landsbygd och ökad matsuveränitet

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas jordbrukspolitiska program

Här kan du läsa hela vårt jordbrukspolitiska program.

Tidningen med tema jordbruk

Fältbiologen NR.3 2021 – Jordbruk

Fältbiologen NR 1/2019 – Tema mat

Framsida till

En levande landsbygd? – FÄLTBIOLOGEN NR 1/2013

Tips på naturvårsaktiviteter

Aktivitetstips Östersjön

Aktivitetstips skog

Aktivitetstips Våtmarker

Äng med blommor

Aktivitetstips Ängsmarker