Lagklubba på lagbok

Styrdokument

Här har vi samlat alla typer av styrdokument som vi kan tänka oss att Fält-byråkrater behöver. Är det något du saknar så tveka inte att höra av dig.

Fältbiologer räcker upp händerna

Fältbiologernas stadgar

Fältbiologernas stadgar är de regler och “lagar” som styr hur föreningen fungerar.

 

Här kan du läsa Fältbiologernas stadgar

Två fältbiologer håller skyltarna

Miljöpolitiska program

Här hittar du alla Fältbiologernas miljöpolitiska program. Du kan läsa vad vi tycker om skog, klimat & energi, hav & vatten, jordbruk, gruvor, rovdjur samt miljö och klimaträttvisa. Det är medlemmarna som beslutar om de miljöpolitiska programmen.

 

Vad vi tycker

 

 

 

Våra planer!

Här hittar du krisplan, verksamhetsplan, mångfaldsplan m.m

hexagon icon

Strategi 2022-2024

chevron icon chevron icon

Fältbiologernas strategi 2022-2024 är ett av föreningens styrdokument. Det kompletterar föreningens stadgar och årliga verksamhetsplan genom att vara snävare än stadgarna men inte lika detaljerad som verksamhetsplanen.

 

Strategin ger en beskrivning av nuläget för föreningen inom ett antal avgränsade områden och ger en riktning för föreningen under tre år. Den vägleder förtroendevalda och kansliet i frågor och beslut som framförallt rör satsningar och prioriteringar.

 

Verksamhetsplanen ska gå i linje med strategin och tala om hur vi ska arbeta under året för att röra oss i den riktning som strategin pekar.

hexagon icon

Verksamhetsplan 2023

chevron icon chevron icon

Innehållet i verksamhetsplanen beslutatas av riksårsmötet – det högst beslutande organet. Verksamhetsplanen styr vad riksföreningen ska göra under året.

hexagon icon

Jämställdhet & mångfaldsplan

chevron icon chevron icon

Denna mångfalds- och jämställdhetsplan syftar till att göra Fältbiologerna till en mer jämlik organisation. Alla Fältbiologer ska få samma bemötande och stå inför samma möjligheter, bortom förtryckande strukturer.

 

Här fastställs hur Fältbiologernas riksförening ska arbeta för jämlikhet och mångfald på olika sätt i föreningen; bland medlemmar och förtroendevalda, på aktiviteter, på arbetsplatser och med minifältisar.

hexagon icon

Krisplan

chevron icon chevron icon

Denna manual ska finnas tillgänglig hos kansliets personal, arrangörsgrupper för nationella träffar samt riksstyrelsen i förberedande syfte och vid händelse av kris. Dokumentet gäller framförallt krishantering på riksnivå.

 

Huvudansvarig vid olycka, kris och katastrof – samt sammankallande i krisledningen – är Fältbiologernas ordförande.

Uppdragsbeskrivningar för förtroendevalda

Det ska vara lustfyllt och roligt att engagera sig inom Fältbiologerna. För att du som är intresserad av ett förtroendeuppdrag inom riksorganisationen ska veta vad det innebär innan du kandiderar så finns en uppdragsbeskrivning. Den ger information om förtroendeuppdraget och talar om vad som förväntas av dig i ditt uppdrag.

Uppdragsbeskrivningarna gäller för: Ordförande, vice ordförande, riksstyrelsen, redaktionen, RÅM­-kommittén, sociala medier-­gruppen, Ölandskommittén, valberedningen, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter.

Protokoll & möteshandlingar

hexagon icon

Protokoll riksårsmöte

chevron icon chevron icon

Protokollet från riksårsmötet visar vad som har beslutats om.

 

Läs gärna årsmöteshandlingarna (Viktiga Papper) från samma år för att få hela sammanhanget.

hexagon icon

Möteshandlingar (Viktiga Papper)

chevron icon chevron icon

Viktiga papper är de handlingar som ligger till grund för riksårsmötet.

 

Viktiga Papper innehåller verksamhetsberättelse(r), budget, budgetuppföljning, propositioner från riksstyrelsen, motioner från medlemmar, valberedningens förslag på förtroendevalda och mycket annat.

hexagon icon

Protokoll riksstyrelse

chevron icon chevron icon

Här finns protokoll från riksstyrelsen. Klicka på det år du vill läsa protokoll ifrån. Vill du ha tag i ett äldre protokoll: kontakta kansliet.

 

Vill du se mötesunderlaget till riksstyrelsens möten? Mejla ordforande@faltbiologerna.se

Policys & samarbeten

Här hittar du policys för kommunikation, resor, ekonomi, rekryteringar m.m

hexagon icon

Fältbiologernas policydokument

chevron icon chevron icon

Här hittar du:

Policy om aktiviteter

Alkohol- och drogpolicy

Matpolicy

Resepolicy

Policy om civil olydnad

Policy om antidemokratiska organisationer

Policy om arvodering av förtroendevalda

Studiepolicy

Samarbetsguide mellan Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna

hexagon icon

Kommunikationspolicy

chevron icon chevron icon

Kommunikation ingår för alla medlemmar och förtroendevalda i Fältbiologerna. Kommunikation är all typ av informationsutbyte och är både hur vi pratar med varandra samt hur vi pratar om varandra/föreningen.

Fältbiologernas kommunikation ska vara:

  • Aktiv Information om planerade aktiviteter ska alltid kommuniceras till medlemmarna i god tid.
  • Transparant Det ska vara lätt att förstå vilka Fältbiologerna är och vad vi tycker
  • Visa bredd Vi är en organisation för alla, de ska synas!
  • Enkel och begriplig Fältbiologerna ska kunna förklara komplicerade saker med enkla ord.
  • Kaxig Vass tunga och svar på tal ska vara ledord vid arbetet med extern kommunikation.
  • Enhetlig Det ska tydligt framgå att Fältbiologerna är avsändare och därför ska alltid den grafiska profilen efterföljas.
hexagon icon

Ekonomisk policy

chevron icon chevron icon

Syftet med den ekonomiska policyn är att visa Fältbiologernas syn på finansiering
och hantering av kapital samt vägleda organisationen i ekonomiska frågor. Målet att Fältbiologerna ska ha en god och långsiktigt hållbar ekonomisk förvaltning som
tydligt återger våra principer och värderingar.

Fältbiologerna är en ideell förening och organisationens pengar ska därför användas till verksamhet för att uppfylla föreningens syften. Det finns inget vinstintresse och ekonomisk stabilitet är enda skälet att spara pengar en längre period.

hexagon icon

Policy om transparens

chevron icon chevron icon

Här kan du läsa om riksföreningens sätt att jobba med  transparens. Detta handlar om att relevanta dokument och väsentlig information ska finnas tillgänglig och vara lätt att hitta.

hexagon icon

Policy om rekryteringar

chevron icon chevron icon

Här kan du läsa vilka riktlinjer som gäller när Fältbiologerna anställer.

hexagon icon

Resepolicy

chevron icon chevron icon

Resepolicyn går igenom riktlinjer för hur Fältbiologerna förhåller sig till olika sorters resande i föreningen. Resepolicyn är en del av Fältbiologernas policydokument. 

hexagon icon

Samarbetsguide Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna

chevron icon chevron icon

Är du engagerad i Naturskyddsföreningen och vill samarbeta med Fältbiologerna? Skapa lyckade samarbeten mellan fältbiologklubbar och kretsar i Naturskyddsföreningen med hjälp av den här guiden. 

En uggla med hatt urklipp

Saknar du ett styrdokument, behöver ett äldre dokument eller är det en länk som inte fungerar? Det är bara att höra av sig till kansliet!

info@faltbiologerna.se Maila kansliet