En hand som håller i en liten jordglob

Våra utgångspunkter

Våra utgångspunkter

Den här texten summerar de grundläggande utgångspunkterna för den värld Fältbiologerna vill ha och arbetar för. I allt Fältbiologerna gör utgår vi från respekt för livet och naturens mångfald. Vårt agerande är grundat i den kunskap som finns samlad i miljörörelsen. Vi hanterar ny vetenskap kritiskt, men vi bortser inte från att nya rön kan skapa nya förväntningar och kräva andra politiska steg än de vi här ger stöd för. Som en demokratisk folkrörelse erkänner vi alla människors lika värde oavsett kön, klass, sexuell läggning, etnisk eller religiös tillhörighet. Vi är partipolitiskt och konfessionellt obundna.

 

Vår strävan efter ett ekologiskt hållbart samhälle och biologisk mångfald, genomsyrar allt vårt miljöpolitiska arbete. Människans relation till naturen inbegriper ett ansvarstagande för att förvalta naturen på ett hållbart sätt för nuvarande och kommande generationer, lokalt som globalt.

 

En god miljöpolitik ser till naturens, och därmed människans och andra levande varelsers, väl i ett långsiktigt perspektiv. Beslut ska i största möjliga mån decentraliseras med det allmännas bästa för ögonen. Oavsett beslutande organ måste försiktighetsprincipen tillämpas i alla lägen.

 

Människans intressen kan inte alltid sättas främst. Eftersom människan är de enda levande varelser som har en medveten påverkan på miljö, måste vi ta ansvar för att bevara och skydda den biologiska mångfalden.

 

Energieffektivitet och ett hållbart resursanvändande måste genomsyra hela samhället.

 

Vi vill se en rättvis fördelning av resurser globalt. Vi menar att ett rättvisetänkande i hantering av miljöskador är självklart för att kunna skapa en hållbar global miljöpolitik. Ekonomiska incitament är vad som driver fram många försämringar men kan också användas för att tvinga fram förbättringar. Negativ miljöpåverkan ska få konsekvenser för förövaren, men det kan också finnas situationer då resursstarka aktörer måste betala för svagare.

 

Vi har bevittnat hur världshandeln allt som oftast lett till att vissa länder överutnyttjar naturresurser från andra länder. Handeln medför också långväga transporter. Målet bör vara att varje område, och varje land, i så stor utsträckning som möjligt producerar för sin egen konsumtion.

Hur vi arbetar

Vårt främsta medel i miljökampen är folkbildning, vi organiserar oss och lär av varandra. Vi anordnar exkursioner, kurser och fältarbete för att öka och sprida får kunskap. Genom att vistas i naturen tillgodogör vi oss kunskap som ger oss förståelse för miljöhot. Vi är övertygade om att en stark relation till naturen i tidig ålder skapar ett intresse för att bevara och skydda den.

 

Den moderna människans tankemönster är en nyckel till en möjlig hållbar framtid, dessa tankar försöker vi påverka. Vi menar att alla har en skyldighet att minimera sin negativa miljöpåverkan, men tar också hänsyn till olika människors förmåga och förutsättningar.

 

Vi utför påverkansarbete gentemot politiker, företag, offentliga institutioner och allmänheten. Vi arbetar framförallt lokalt men tror att det i förlängningen har en global effekt. Vid de tillfällen då lagliga metoder prövats och visat sig vara otillräckliga ställer sig Fältbiologerna bakom civil olydnads- och ickevåldsaktioner som kampmetod för att nå ett ekologiskt hållbart och demokratiskt samhälle.

 

Här kan du läsa texten i PDF

Vad vi tycker

Texten ovan är en del av Fältbiologernas miljöpolitiska plattform och är en introduktion till de miljöpolitiska programmen. Läs mer om vad vi tycker om skog, klimat och energi, rovdjur, klimnaträttvisa, hav och jordbruk.