Vad vi tycker

 

I allt Fältbiologerna gör utgår vi från respekt för livet och naturens mångfald. Våra åsikter är grundade i den kunskap som finns samlad i ekologin och naturvetenskapen. Energieffektivitet och ett hållbart resursanvändande måste genomsyra hela samhället. Vi värnar mänskliga rättigheter och vill se en rättvis fördelning av resurser globalt.

 

Här kan du läsa hela miljöpolitiska plattormen som PDF

Hur vi arbetar

Vårt främsta medel i miljökampen är folkbildning, vi organiserar oss och lär av varandra. Vi anordnar exkursioner, kurser och fältarbete för att öka och sprida får kunskap. Genom att vistas i naturen tillgodogör vi oss kunskap som ger oss förståelse för miljöhot. Vi är övertygade om att en stark relation till naturen i tidig ålder skapar ett intresse för att bevara och skydda den.

 

Vi utför påverkansarbete gentemot politiker, företag, offentliga institutioner och allmänheten. Vi arbetar framförallt lokalt men tror att det i förlängningen har en global effekt. Vid de tillfällen då lagliga metoder prövats och visat sig vara otillräckliga ställer sig Fältbiologerna bakom civil olydnads- och ickevåldsaktioner som kampmetod för att nå ett ekologiskt hållbart och demokratiskt samhälle.

Politiska program

 

Här hittar du vad vi tycker om våra huvudområden. Här hittar du också vad vi behöver göra för att lösa  miljöproblem på olika nivåer, i Sverige och i världen.

 

Läs hela Fältbiologernas miljöpolitiska program (PDF)

Våra remissvar

Här kan du se alla remissvar från Fältbiologerna. Kontakta riksstyrelsen för äldre remissvar

Fältbiologer inventerar

Skog

Fältbiologerna vill verka för ett hållbart skogsbruk som tar hänsyn till den biologiska mångfalden.

Två fältbiologer håller upp två vägskyltar. Den ena står det förnybart på, den andra fossilgas

Klimat & Energi

Klimatomställningen kräver ambitiösa mål globalt såväl som i Sverige. För att uppnå målen krävs nya sätt att nya sätt att närma sig samhällsplaneringen för transport, industri och energi.

Hav & vatten

Haven påverkas av en mängd föroreningar och stora resursuttag vilket sätter stor press på havens ekosystem. Fältbiologerna ser att det är viktigt att arbeta med ekosystemsbaserad vattenförvaltning för att hålla våra hav levande.

Fältbiologer brukar en åker

Jordbruk

Jordbruket kommer alltid att påverka landskapet och miljön. Fältbiologerna ser att det är viktigt att bygga ett jordbruk utifrån ekologiska principer.

Gruvmaskin i gruva

Gruvor

Gruvor behövs för den gröna omställningen men lämnar en irreversibel påverkan på landskapet. Fältbiologerna vill se att gruvdrift endast tillåts om utvinningen följer mineralhierarkin samt tar hänsyn till miljö och människor.

Fältbiolgoer under aktion

Rättvisepolitik

Enligt Fältbiologerna innebär miljö- och klimaträttvisa en strävan mot att alla grupper av människor – vare sig det gäller klass, etnicitet eller genus – ska drabbas minimalt av miljöproblemen och behandlas likvärdigt i omställningsarbetet.

En varg som spejar ut över vidderna

Rovdjur

De svenska rovdjuren är en naturlig del av vår biologiska mångfald. Rovdjursstammarna är idag hotade och vi arbetar för att rovdjurens populationer ska bli livskraftiga.