Vad vi tycker – Föroreningar i haven

Detta tycker vi om Föroreningar i haven

Haven påverkas av en mängd föroreningar från mänsklig verksamhet. Det sätter stor press på havens ekosystem. Östersjön, som ett litet innanhav med stor befolkning i avrinningsområdet, är extra känsligt och utsatt. Mest påtagligt är utsläpp av näringsämnen som leder till övergödning, men utsläpp av giftiga kemikalier är också ett stort hot.

 

• Markanvändning måste anpassas så att näringsläckage till sjöar och hav minimeras.

 

• Mer resurser bör satsas på att anlägga våtmarker som näringsfällor. Detta bekämpar övergödningen samtidigt som det ökar den biologiska mångfalden.

 

• Nationella restriktioner kring hur vårt jordbruk anläggs samt hur de sköts måste införas. Industriella köttfabriker ska avskaffas helt, bl.a. på grund av deras stora utsläpp av föroreningar till vatten. Jordbruk med balans mellan djurhållning och växtodling ska gynnas.

 

• Förbränningen av fossila bränslen står för 30% av den mänskligt orsakade kvävetillförseln till Östersjön. Denna förbränning måste fasas ut.

 

• Användningen av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel ska upphöra, för att inte förorena våra vatten.

 

• Kemikalielagstiftningen måste stärkas. Alla kemikalier som inte bevisats ofarliga förbjudas, förutom om de är uppenbart är livsviktiga och oumbärliga för människors och andra djurs hälsa.

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas havspolitiska program

Vad vi tycker om föroreningar i haven är endast en del av vad vi tycker om hav och vatten. Här kan du läsa hela vårt havspolitiska program.