Vad vi tycker – Sjöfart

Detta tycker vi om sjöfart

I Sverige är sjöfarten den enskilt största källan till nedfall av kväveoxider och den näst största källan till nedfall av svaveloxid. Sjöfarten har alltså en direkt påverkan på klimatet och på övergödning av havet. Eftersom transport med fartyg är förhållandevis energieffektivt bör en hel del av Sveriges industritransporter ändå ske på havet. För att det ska vara hållbart krävs dock vissa åtgärder.

 

• Straffen för oljeutsläpp måste skärpas och rättsväsendet måste ges tillräckliga resurser för att bestraffa alla utsläpp. Idag kommer den största delen av oljeutsläppen i Östersjön från fartyg i normaldrift. Därför krävs reglering av sjötrafiken.

 

• Utsläpp av toalettavfall från handelsfartyg och fritidsbåtar ska förbjudas. Böter ska ges om detta inte efterföljs.

 

• Det måste ställas hårdare krav på avgasrening för fartyg. Det ska satsas på utveckling av mindre miljöskadlig teknik för att minska de miljöfarliga utsläppen.

 

• Sjötrafiken ska regleras och ledas om så att känsliga naturområden inte störs.

 

• Kraven på bullerbegränsning måste skärpas.

 

• Användning av giftig båtfärg måste förbjudas omgående. Detta gäller även för fritidsbåtar.

 

• Färjetrafik och lokal och regional kollektivtrafik måste samordnas för att ersätta bil och flyg.

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas havspolitiska program

Vad vi tycker om sjöfart är endast en del av vad vi tycker om hav och vatten. Här kan du läsa hela vårt havspolitiska program.