Vad vi tycker – Naturvård och rewildering

Detta tycker vi om Naturvård och rewildering

Mänsklig verksamhet är inte alltid negativ för skogen, utan vissa mänskliga insatser kan gynna både klimatet och den biologiska mångfalden. Här kan både modern naturvetenskaplig forskning och urfolks traditionella kunskaper visa vägen.

 

  • Naturvårdande skötsel (exempelvis naturvårdsbränning) ska öka. Brandfält som uppkommit genom skogsbränder bör inventeras för att undersöka om naturvärden finns som motiverar naturreservat.

 

  • Rewilding gynnar den biologiska mångfalden och klimatet. Därför bör fler vilda djur återintroduceras i Sverige. Exempelvis bör visenten återintroduceras i den svenska faunan.

 

  • Andelen lövträd i skogen måste öka. Detta ska ske dels genom att en lövandel på minst 20 % bibehålls vid skogsbruksåtgärder och dels genom reglerat betestryck.

 

  • Fältbiologerna ställer sig bakom jakt i den mån det utgör ett instrument för att reglera betestryck, samt för att bevara biologisk mångfald och säkra miljö- och klimatvänligt skogs och jordbruk. Som följd av detta blir viltkött ett bra alternativ som kost för människor i den mån människor själva önskar eller har de relevanta behoven. Hänsyn till regionala förutsättningar är centralt i sammanhanget.

 

  • Fler utdikade våtmarker behöver restaureras inom skogslandskapet.

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas skogspolitiska program

Vad vi tycker om Naturvårs och Rewildering är endast en del av vad vi tycker om skogen.
Här kan du läsa hela vårt skogspolitiska program.