Naturskydd

Detta tycker vi om Naturskydd:

För att naturskyddet i skogen ska bli bättre vill Fältbiologerna att följande genomförs och beaktas:

 

  • Minst 30% av den produktiva skogsmarken, inklusive alla nyckelbiotoper, nedan fjällnära skog måste undantas från skogsbruk. I första hand ska ur- och naturskogar med hotade arter skyddas. I andra hand ska skogar som har potential att utveckla höga naturvärden skyddas och restaureras. Spridningsmöjligheter för arter mellan skyddade områden ska garanteras. Stor vikt måste läggas vid kontinuitet i landskapet.

 

  • Särskild vikt ska läggas på att säkerställa rödlistade arters fortlevnad i livskraftiga populationer.

 

  • Inga inskränkningar i allemansrätten får ske, såvida de inte är nödvändiga för att bevara livskraftiga populationer av arter och friska ekosystem.

 

  • Skogsbruk – i de områden där sådant kan accepteras – måste alltid naturvårdsanpassas. Anpassning av skogsbruksmetoderna på all brukad mark måste ske för att minimera negativ påverkan på hotade arter och deras livsmiljöer. Kalavverkning ska i regel förbjudas och endast accepteras i en mindre del av skogslandskapet, i typer av skogsmark där detta är som minst biologiskt skadligt och där människors dagliga naturupplevelser inte hotas. Det ska finnas en mångfald av skogsbruksmodeller som är anpassade till skogstypernas naturliga processer och lokala förutsättningar. Hyggesfritt skogsbruk behöver utvecklas och bli den dominerande skogsbruksmetoden, både vad gäller yta (så att majoriteten av skogsbruket är hyggesfritt) och offentligt stöd (i form av t.ex. utbildningar för skogsarbetare).

 

  • Särskild hänsyn måste tas till de många små lövträdsbestånd i främst södra Sverige där en mycket stor del av våra utrotningshotade arter lever. Det ska även ske en större avsättning av lövdominerad produktiv skogsmark då denna skogstyp är underrepresenterad bland de skyddade områdena.

 

  • Markberedning, dikning, stubbrytning, skogsgödsling, kemisk bekämpning och plantering av främmande eller genmodifierade trädslag får inte förekomma.

 

  • Staten ska försäkra sig om att anslaget för naturreservat och andra typer av formellt skydd är tillräckligt stort för att uppfylla de mål om skyddad skog detta program beskrivit.

 

  • Nuvarande skogsvårdslag ska göras om från grunden och inarbetas i miljöbalken. Skogsvårdslagen ger idag orättvisa fördelar till skogsindustrin i relation till andranäringar och andra värden, vilket bör upphöra. Brott mot skogslagstiftningen måste bekämpas mycket hårdare och ge kännbara ekonomiska straff.

 

  • Den svenska versionen av miljömärkningen FSC fungerar inte. Skogsceritifiering skulle i teorin kunna vara en god idé, om den ställde höga krav som gick betydligt längre än de ambitiösa lagkrav vi förespråkar. Så är idag inte fallet, vilket gör att den svenska FSC-märkningen ger en grön stämpel till produkter som inte kan anses vara hållbara. Vi anser därför att hela miljörörelsen bör taavstånd från svenska FSC.

Fältbiologernas skogspolitiska program

Vad vi tycker om Naturskydd är endast en del av vad vi tycker om skogen. Här kan du läsa hela vårt skogspolitiska program.