Vad vi tycker – levande landsbygd och ökad matsuveränitet

Vi vill se en levande landsbygd och ökad matsuveränitet

Lokal matsuveränitet är en grundförutsättning för demokrati och ett ekologiskt hållbart samhälle. Genom en större diversifiering av utsäden och odlingsmetoder, kan en bättre lokal anpassning åstadkommas. Detta minskar beroendet av fossila bränslen, bekämpningsmedel och konstgödsel. 

 

Den klyfta som idag finns mellan lantbruket och konsumtionen av livsmedel leder till att de flesta människor inte är medvetna om de problem och möjligheter som finns inom lantbruket. Dagens urbaniseringstrend behöver brytas och livet på landsbygden göras hållbart.. Lokal produktion och konsumtion av både matvaror och annat bör uppmuntras genom olika typer av ekonomiska incitament. 

 

  • Förståelsen för och kunskapen om lantbruk måste öka. I syfte att bidra till detta (och andra nyttor) bör stadsodling bör främjas och odling integreras i grundskolans undervisning.

 

  • Mer livsmedel behöver tas fram med ekologiskt hållbara metoder på lokal nivå.

 

  • För att underlätta lokal och småskalig odling, samt främja kunskapsöverföring, bör nätverk och kooperativa organiseringsformer gynnas, exempelvis genom att myndigheters, regioners och kommuners offentlig upphandling alltid ska prioritera närodlad och ekologisk mat.

 

  • Det hållbara jordbruket kommer oundvikligen att vara mer arbetsintensivt. Fler människor kommer därför behöva arbeta inom jordbrukssektorn.

 

  • Det offentliga bör stötta och hjälpa människor som vill börja odla genom både subventioner, informationsinsatser och tillgång till mark.

 

  • De ekonomiska förutsättningarna för gårdar att ställa om till småskaligt, ekologiskt jordbruk bör förbättras. Till exempel genom utökat offentligt omställningsstöd.

 

  • Jordbrukare och urfolk behöver världen över återfå rätten till sin mark och sitt utsäde, istället för att vara uppbundna hos storföretag.

 

  • Bistånd får inte förstöra förutsättningarna för lokal matproduktion.

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas jordbrukspolitiska program

Detta är en liten del av vad vi tycker om jordbruk. Här kan du läsa hela vårt jordbrukspolitiska program.