Vad vi tycker – jordbruk och markanvändning

Hållbar markanvändning – att äta efter platsens förutsättningar

Stora delar av dagens lantbruk orsakar en utarmning av marken genom exempelvis markpackning, erosion och urlakning. För en hållbar markanvändning behövs djur i jordbruket. De restprodukter som uppstår inom produktionen av livsmedel, som exempelvis rapskakor, för människor bör när det lämpar sig användas till djurfoder.

 

För att kunna minska behovet av fossila bränslen, kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är djur viktiga, såväl som de är nödvändiga för att bibehålla en god mullhalt i jorden. För att miljön ska berikas med liv och biologisk mångfald behövs djuren också.

 

Vi uppmuntrar stöd till lokala, gärna småskaliga, bönder som föder upp djur och odlar utifrån ekologiska principer och som med sin verksamhet bidrar till en god miljön genom att handla exempelvis kött, ägg eller spannmål från dessa. I vissa områden kommer kosten mer baseras på vegetabilier, i andra mer på animalier. Oavsett var man befinner sig så är djur i jordbruket en förutsättning för ett hållbart jordbruk. 

 

  • Jordbruket ska vara multifunktionellt, gynna den biologiska mångfalden och näringsretentionen i jordarna. Genom offentlig upphandling och att maten når konsumenterna med färre mellanhänder kan vi börja uppnå ovan nämnda mål.

 

  • Betesdrift och odling av vall för att utfodra betesdjur bör främjas på marker som ej lämpar sig för grödor till humankonsumtion, men som är brukbara på förstnämnda vis.

 

  • För att stävja utarmning av odlingsmark behöver en rad olika metoder skyndsamt tillämpas i stor skala. Till dessa hör bland annat plöjningsfritt jordbruk, välfungerande växtföljder, användning av naturligt gödsel och ett jordbruk utan bekämpningsmedel.

 

  • Mängden samt typen av animalieprodukter som konsumeras bör primärt baseras på ekologiska förutsättningar i ens område.

 

  • Boskap som betar på naturbetesmarker fyller en otroligt viktig roll för den biologiska mångfalden och skapar många andra värden i jordbrukslandskapet. Fältbiologerna tycker det är viktigt att stötta att bönderna som har sina djur på naturbete.

 

  • Brukningsvärd jord är en samhällsresurs som är avgörande att bevara. Därför ställer sig Fältbiologerna emot detaljplanering på högkvalitativ åkermark och rekommenderar omvärdering av nuvarande detaljplaner lagda på högkvalitativ åkermark.

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas jordbrukspolitiska program

Detta är en liten del av vad vi tycker om jordbruk. Här kan du läsa hela vårt jordbrukspolitiska program.