Vad vi tycker – jordbruk och biologisk mångfald

Jordbruket behöver den biologiska mångfalden och tvärtom

En stor del av den biologiska mångfalden finns i jordbrukslandskapet samtidigt som hälften av Sveriges rödlistade arter är kopplade dit. Naturbetesmarker och andra traditionella bruksmetoder skapar livsmiljöer som är otroligt viktiga för artmångfalden. Dessa har minskat i takt med moderniseringen av jordbruket gjort dem olönsamma. Den biologiska mångfalden förser jordbruket med ett antal ekosystemtjänster såsom pollinering, naturlig skadedjursbekämpning samt nedbrytning som återför jordens näringsämnen.

 

Detta är en av många anledningar till att ta hänsyn till bevarandet av den biologiska mångfalden. Stora delar av de arter som tillsammans utgör den biologiska mångfalden är beroende av betesdjur i det svenska landskapet. Detta gäller särskilt i den typ av biotoper som det idag råder stor brist på, t.ex. Våt- och strandängar.

 

 

  • För att bevara den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet måste det till kraftigare åtgärder för att skydda, bevara och återställa livsmiljöerna.

 

  • Betesdriften behöver utökas för att säkerställa fortsatt hävd av ängsmark samt restaurera igenväxta marker.

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas jordbrukspolitiska program

Detta är en liten del av vad vi tycker om jordbruk. Här kan du läsa hela vårt jordbrukspolitiska program.