Vad vi tycker – industriell djurhållning

Upphör med industriell djurhållning

Vi ser många sätt som djurhållning kan vara en del av ett hållbart jordbruk. Vår resurskrävande konsumtion av industriellt producerade animalier medför stor dock klimat- och miljöpåverkan samt tar stora ytor odlingsmark och mycket vatten i anspråk. Vi argumenterar därför för en mer växtbaserad kost i huvudsak baserad på vad som kan produceras efter lokala förutsättningar och ekologiska principer.

 

  • Förhållandet mellan djur och människa i lantbruket bör vara ett symbiotiskt sådant, där djuren ges ett värdigt liv med tillgång till utomhusvistelse året om och artadekvat föda.

 

  • Djurproduktionen inom landet ska försörjas med inhemskt foder som inte kan användas för direkt födaframställning och de olika raser som lever på lågvärdigt foder bör prioriteras.

 

  • Industriell djurhållning måste avskaffas. Även om industriell djurhållning kan ses som effektivt i vissa sammanhang innebär det ett bruk av  linjära resursflöden, beroende av hög energiomsättning samt fossila insatsmedel för att vara gångbart. Det baseras således på många av de miljövidriga principer som utgör problemen med det globala livsmedelssystemet, och är därför i grunden ohållbart.

 

  • Fältbiologerna tar ställning mot onödig användning av antibiotika åt friska djur, och anser att hårdare regleringar med syfte att minska behovet av antibiotika ska införas i EU, samt internationellt genom exempelvis handelsavtal.

 

  • Djurträngsel och ohygieniska praktiker samt all regelbunden användning av antibiotika i animalieproduktionen förbjudas. Detta för att minska risken för antibiotikaresistens och göra djurhållningen mer djuretisk.

 

  • Landbaserad industriell odling av fisk och skaldjur bör kraftigt regleras. Detta med hänsyn till att det är plågsamt för individerna i dessa odlingar som ofta lever väldigt trångt och drabbas av sjukdomar som lätt kan sprida sig mellan individer i slutna system.

 

  • Småskalig, landbaserad fisk- och skaldjursproduktion och aquaponik kan göras både miljö- och klimatmässigt hållbart samt med hög nivå av djurhänsyn, och bör därför utgöra en avsevärt större andel av vår konsumtion av fisk och skaldjur än vad som är fallet idag.

 

  • Djuravel som försämrar djurens välfärd och hälsa skall förbjudas.

 

  • Genom korsning med andra raser är flera äldre lantraser idag hotade, och många har redan dött ut eller försvunnit. Dessa egenskaper kan få stor betydelse i ett lantbruk som värnar om miljön. Hoten mot de gamla lantraserna måste undanröjas och egenskaper som härdighet vårdas.

Fältbiologernas karaktär-miljökämpen

Fältbiologernas jordbrukspolitiska program

Detta är en liten del av vad vi tycker om jordbruk. Här kan du läsa hela vårt jordbrukspolitiska program.