två pappershögar grå bakgrund

Våra stadgar

Läs stadgarna som PDF

Här kan du läsa Fältbiologernas stadgar som PDF. Stadgarna reviderades under riksårsmötet 2022.

 

Fältbiologernas stadgar (PDF)

Om stadgarna

Stadgarna innehåller föreningens namn, varför föreningen finns och hur beslut i föreningen ska fattas. Fältbiologernas stadgar är indelad i olika paragrafer (§) och moment: Vision & syfte, Organisation, Medlemskap, Klubbar, Distrikt, Nätverk, Omröstning, Riksårsmöte, Extra årsmöte, Riksstyrelsen, Valberedning, RevisorerValbarhet, Uteslutning, Tolkning av stadgarna, Stadgeändring, Upplösning. 

 

Stadgarna har framförallt betydelse för arbetet i föreningen. 

 

 

Fältbiologernas stadgar

Genomröstade en första gång vid riksårsmötet i Malmö 2014, och antagna efter en andra genomröstning vid riksårsmötet i Jönköping 2015. Reviderade vid riksårsmötet i Bräcke 2016, samt vid extra riksårsmöte i Göteborg augusti 2017, vid riksårsmötet 2020 i Ljungsbro, vid digitalt riksårsmöte 2021 och vid digitalt riksårsmöte 2022.

hexagon icon

§1. Vision och Syfte

chevron icon chevron icon

mom. 1 ​Fältbiologernas vision är en värld med naturens bästa i centrum.

 

mom. 2   Fältbiologernas syfte är att:

– samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar.

– stimulera till ökad kunskap om och förståelse för hur naturen fungerar och är uppbyggd.

– sprida kunskap om och engagemang för natur och miljö.

– arbeta för att mänsklig verksamhet endast tillåts bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt.

– erbjuda berikande naturupplevelser för barn och unga.

 

mom. 3 Vi uppnår vårt syfte genom att unga organiserar sig själva för att lära sig,  lära ut, påverka och förändra. Det är viktigt att uppleva naturen för att förstå, uppskatta och försvara den, därför främjar vi också ett sunt och aktivt friluftsliv. Vi förstår miljöproblemen genom att använda våra kunskaper om naturen!

hexagon icon

§2. Organisation

chevron icon chevron icon

mom. 1   Föreningens juridiska namn är Fältbiologerna. Föreningens namn översätts på engelska till Nature and Youth Sweden.

 

mom. 2   Fältbiologerna är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

 

mom. 3   Fältbiologerna är Svenska Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförening.

 

mom. 4   Högsta beslutande organ är riksårsmötet, därefter riksstyrelsen.

 

mom. 5   Fältbiologernas verksamhets- och räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.

 

mom. 6   Alla Fältbiologernas aktiviteter är alkohol och drogfria.

 

mom. 7   Föreningen ger ut en tidskrift för sina medlemmar.

 

mom. 8   Fältbiologerna ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av förtroendevalda, eftersträva jämn könsfördelning, samt beakta mångfalds-, ålders- och geografiska perspektiv.

 

mom. 9   Föreningens medlemsregister administreras av riksföreningen.

 

mom. 10 Riksstyrelsen har rätt att utse föreningens firmatecknare.

hexagon icon

§3. Medlemskap

chevron icon chevron icon

mom. 1   Föreningen står öppen för alla fysiska personer som vill verka för föreningens syfte och betalar fastställd medlemsavgift.

 

mom. 2   Medlemskapets kostnad fastställs varje år av årsmötet.

 

mom. 3    Medlemskap ges till medlemmar från och med det år de fyller 6 år samt till och med det år de fyller 25 år.

 

mom. 4    Medlem har rösträtt under årsmötet.

 

mom. 5    Alla medlemmar ansluts till klubbar baserat på folkbokföringsadress.

 

mom. 6    Medlemmar har rätt att byta klubb.

 

mom. 7   Medlemmar har rätt att gå med i en eller flera ytterligare klubbar och att gå med i ett eller flera nätverk.

 

mom. 8    Medlemmar kan gå ur klubbar och nätverk. Medlemmar måste tillhöra minst en klubb.

 

mom. 9  Medlemmar har rätt att föra föreningens talan med utgångspunkt i policydokument, den miljöpolitiska plattformen, handlingsplaner och föreningens stadgar.

hexagon icon

§4. Klubbar

chevron icon chevron icon

mom. 1   Klubbar utgör basen i föreningen och verkar för föreningens syfte.

 

mom. 2   En klubb är en självstyrande lokalavdelning.

 

mom. 3   En klubb kan avgränsas utifrån ett geografiskt område, en skola eller ett intresseområde.

 

mom. 4   En klubb består av minst tre medlemmar.

 

mom. 5   För att en klubb ska vara ansluten till Fältbiologerna krävs det att klubbens stadgar:

– är i riktning med §1 Syfte och §2 Organisation i Fältbiologernas stadgar.

– definierar att klubbens tillgångar, vid upplösning, tillfaller antingen riksföreningen eller det distrikt klubben är ansluten till.

– tydligt fastställer en demokratisk struktur.

 

mom. 6   Riksstyrelsen beslutar om klubbars geografiska upptagningsområde efter samråd med berörda klubbar och distrikt.

 

mom. 7   Klubbar ska varje år innan 1 maj lämna in verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll till riksstyrelsen.

 

mom. 8   Klubbar ska varje år innan 1 maj lämna in uppgifter om klubbens kontaktpersoner till riksstyrelsen.

 

mom. 9   Klubbar har rätt till ekonomiskt bidrag från riksföreningen om de uppfyller de krav som ställs i §4. Klubbar.

 

mom. 10  Vid upplösning av klubb beslutar riksstyrelsen hur geografiskt upptagningsområde fördelas i samråd med berörda klubbar och distrikt.

hexagon icon

§5. Distrikt

chevron icon chevron icon

mom. 1   Distrikt utgör ett regionalt stöd för klubbar och verkar för föreningens syfte.

 

mom. 2   Ett distrikt är en självstyrande regionalavdelning.

 

mom. 3   Ett distrikt består av minst två närliggande klubbar.

 

mom. 4   För att ett distrikt ska vara anslutet till Fältbiologerna krävs det att distriktets stadgar:

– är i riktning med §1 Syfte och §2 Organisation i Fältbiologernas stadgar.

– definierar att distriktets tillgångar, vid upplösning, tillfaller antingen riksföreningen eller de klubbar som är anslutna till distriktet.

– tydligt fastställer en demokratisk struktur.

 

mom. 5   Distrikt ska varje år innan 1 januari lämna in verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll till riksstyrelsen.

 

mom. 6   Distrikt ska varje år innan 1 januari lämna in uppgifter om distriktets kontaktpersoner till riksstyrelsen.

 

mom. 7  Distrikt har rätt att söka ekonomiskt bidrag från riksföreningen förutsatt att distriktet uppfyller de krav som ställs i §5. Distrikt.

hexagon icon

§6. Nätverk

chevron icon chevron icon

mom. 1   Ett nätverk är en självstyrande sammanslutning av medlemmar, som verkar  inom ett specifikt intresseområde.

 

mom. 2  Ett nätverk består av minst tre medlemmar.

 

mom. 3   För att ett nätverk ska vara ansluten till Fältbiologerna krävs det att nätverkets stadgar:

 

– är i riktning med §1 Syfte och §2 Organisation i Fältbiologernas stadgar.

– definierar att nätverkets tillgångar, vid upplösning, tillfaller riksföreningen.

– fastställer en demokratisk struktur.

 

mom. 4   För att bilda ett nätverk ska protokoll från uppstartsmöte och antagna stadgar godkännas av riksstyrelsen.

 

mom. 5   Om nätverk ändrar sina stadgar ska dessa godkännas av riksstyrelsen.

 

mom. 6   Riksstyrelsen godkänner ansökningar om att bilda nätverk och stadgar från nätverk utifrån de krav som ställs i §6. Nätverk.

 

mom. 7   Nätverk ska varje år innan 1 november lämna in verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll till riksstyrelsen.

 

mom. 8   Nätverk ska varje år innan 1 november lämna in uppgifter om nätverkets kontaktpersoner till riksstyrelsen.

 

mom. 9   Nätverk har rätt att söka ekonomiskt bidrag från riksföreningen förutsatt att nätverket uppfyller de krav som ställs i §6. Nätverk.

hexagon icon

§7. Omröstning

chevron icon chevron icon

mom. 1   Om inte annat skrivits i stadgarna gäller enkel majoritet vid omröstning.

mom. 2   Om inte annat skrivits i stadgarna utgår rösträkningen vid omröstning från öppen röstlängd, alltså det totala antalet avlagda röster. Nedlagda röster räknas bort.

 

mom. 3   Protokollsomröstning ska genomföras i sakfråga på riksstyrelsemöte då minst en ledamot begär det. En protokollsomröstning innebär att varje ledamots röst redovisas i protokollet.

 

mom. 4   Vid lika röstetal, sker omröstning om frågan ska avgöras genom lottning eller bordläggas till nästa möte.

 

mom. 5   Vid personval gäller att:

 

– sluten omröstning ska användas om det finns fler kandidater än poster.

– alla röstande måste rösta på det antal personer som ska väljas.

– för att bli vald krävs egen majoritet

– om inte tillräckligt många personer får egen majoritet i första valomgången ska resten av platserna tillsättas genom en andra valomgång.

– om för många har fått egen majoritet delas platserna ut efter antal röster. Vid behov används skiljeomröstning.

– vid lika röstetal i skiljeomröstning avgör lotten.

hexagon icon

§8. Riksårsmöte

chevron icon chevron icon

mom. 1   Föreningen håller riksårsmöte under januari på tid och plats som bestäms av riksstyrelsen.

 

mom. 2   Medlem har närvaro-, yttrande- och rösträtt på riksårsmötet.

 

mom. 3   Medlemmar som inte är närvarande på riksårsmötet har rätt att rösta på distans. Distansröstning styrs via föreningens röstningsformalia och röstning via fullmakt är ej tillåten.

 

mom. 4   Medlem har rätt att motionera till riksårsmötet.

 

mom. 5   Propositioner till riksårsmötet ska vara medlemmar tillhanda senast 15 oktober.

 

mom. 6   Motioner till riksårsmötet ska vara riksstyrelsen tillhanda senast 1 november.

 

mom. 7   Kallelse med dag och plats för riksårsmöte ska vara medlemmar tillhanda senast 1 december.

 

mom. 8   Möteshandlingar ska vara medlemmarna tillhanda senast 15 december.

 

mom. 9   Motioner och propositioner som inkommit försent, kan behandlas om ⅘ av riksårsmötet lyfter frågan. För att lyfta förslag om stadgeändring krävs konsensus.

 

mom. 10   Under riksårsmötet ska åtminstone följande punkter behandlas:

 

 1.  Mötets öppnande
 2.  Val av mötesfunktionärer
 3. Godkännande av dagordning
 4. Fråga om mötet behörligen utlysts
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Genomgång av mötesordning
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk berättelse och bokslut
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet
 11. Behandling av propositioner
 12. Behandling av motioner
 13. Fastställande av verksamhetsplan
 14. Fastställande av budget
 15. Val av ordförande
 16. Val av övriga riksstyrelseledamöter
 17. Val av valberedning och suppleanter till valberedning
 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 19. Övriga personval
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande
hexagon icon

§9. Extra årsmöte

chevron icon chevron icon

mom. 1   Om riksstyrelsen så beslutar eller revisorerna eller minst 1⁄3 av klubbarna så kräver ska extra årsmöte utlysas av riksstyrelsen eller revisorerna.

 

mom. 2   Extra årsmöte är beslutsmässigt då kallelse och årsmöteshandlingar utgått till medlemmar, revisorer och valberedning senast fyra veckor före mötet, med uppgift om tid och plats för det extra årsmötet, samt vilka frågor som ska behandlas.

 

mom. 3   På extra årsmöte får endast beslutas om de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.

hexagon icon

§10. Riksstyrelsen

chevron icon chevron icon

mom. 1   Riksstyrelsen väljs av riksårsmötet.

 

mom. 2   Riksstyrelsen består av minst 7 och max 11 ledamöter varav en till två ordförande.

 

mom. 3   Riksstyrelseledamöter väljs för ett år och kan omväljas. Mandatperioden sträcker sig mellan två ordinarie riksårsmöten.

 

mom. 4   Ordförande väljs i separat val.

 

mom. 5   Utöver ordförande och vice ordförande konstituerar riksstyrelsen sig själv.

 

mom. 6   Riksstyrelsens uppdrag är att:

 

– förvalta och utveckla föreningen.

– anordna årsmötet.

– verka för samarbete mellan klubbar, distrikt, nätverk och riksförening.

– föra bok över föreningens ekonomi.

 

mom. 7   Riksstyrelsen ska till årsmötet lägga fram:

 

– ekonomisk berättelse.

– bokslut.

– verksamhetsberättelse.

– budgetproposition.

– förslag till verksamhetsplan.

 

mom. 8   Riksstyrelsen ska protokollföra samtliga möten och tillgängliggöra dessa för medlemmarna senast en månad efter avslutat möte.

 

mom. 9    Riksstyrelsen är beslutsmässig då alla dess ledamöter är kallade och minst hälften av dem är närvarande.

 

mom. 10   Oavsett antalet närvarande på riksstyrelsemötena ska riksstyrelsens beslut tas av en majoritet av samtliga ledamöter.

 

mom. 11   Tid och plats för riksstyrelsens möten skall skriftligen meddelas ledamöterna, revisorerna och valberedningen senast två veckor i förväg.

 

mom. 12   Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt på riksstyrelsemöten.

 

mom. 13   Riksstyrelsen har rätt att inskränka medlemmarnas närvarorätt vid personfrågor av känslig karaktär.

 

mom. 14   Om riksstyrelsen har en ordförande och denne avgår väljer riksstyrelsen inom sig ställföreträdande ordförande fram till nästa årsmöte. Om riksstyrelsen har två ordförande och båda avgår väljer riksstyrelsen inom sig ställföreträdande ordförande fram till nästa årsmöte. Om riksstyrelsen har två ordförande och en avgår har riksstyrelsen mandat att inom sig välja ställföreträdande för denne fram till nästa årsmöte.

 

mom. 15   Om en eller flera riksstyrelseledamöter avgår kan riksstyrelsen välja att adjungera en eller flera personer till riksstyrelsen fram till nästa riksårsmöte. Valberedningen bereder valet.

 

Mom. 16   Heltidsarvodering av riksstyrelseledamot eller annan förtroendevald ska alltid föregås av ett riksårsmötesbeslut. Övriga arvoden beslutas inom riksstyrelsen. Berörd ledamot äger ej rätt att delta i beslut rörande sin egen arvodering.

hexagon icon

§11. Valberedning

chevron icon chevron icon

mom. 1   Valberedningen väljs av riksårsmötet.

 

mom. 2   Valberedningen består av tre till fem ledamöter, helst udda antal, och därutöver en till två suppleanter.

 

mom. 3   Valberedningen väljer inom sig en sammankallande.

 

mom. 4   Valberedningens ledamöter och suppleanter väljs för ett år och kan omväljas.

 

mom. 5   Valberedningen har som uppdrag att förbereda valen vid årsmöte.

 

mom. 6   Valberedningen kan även bereda andra personval under året.

 

mom. 7   Valberedningen ska ta fram kandidater och till årsmötet lägga fram förslag om:

 

– en eller två ordförande

– övriga riksstyrelseledamöter

– revisorer

– valberedning

– redaktion

– utskott och kommittéer

Om valberedningen endast föreslår en ordförande ska valberedningen också lägga fram förslag om vice ordförande.

 

mom. 8   Valberedningen ska i sitt arbete ta hänsyn till föreningens jämställdhets-och mångfaldsplan.

 

mom. 9   För att garanterat behandlas i valberedningsprocessen inför riksårsmötet ska nominering vara valberedningen tillhanda senast 1 oktober.

 

mom. 10   En presentation av valberedningens förslag samt övriga kandidater ska finnas tillgänglig för medlemmarna senast 15 december.

hexagon icon

§12. Revisorer

chevron icon chevron icon

mom. 1   På riksårsmötet väljs två lekmannarevisorer med personliga suppelanter samt en godkänd revisor.

 

mom. 2   Revisorer väljs för ett år och kan omväljas.

 

mom. 3   Revisorernas uppdrag är att granska riksstyrelsens arbete.

 

mom. 4   Revisorerna ska ha insyn i föreningens verksamhet och ekonomi.

 

mom. 5   Revisorerna har närvaro- och yttranderätt på riksstyrelsens möten.

 

mom. 6   Revisorerna ska senast 30 april färdigställa en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen behandlas sedan av årsmötet.

hexagon icon

§13. Valbarhet

chevron icon chevron icon

mom. 1  Medlemmar är valbara till alla förtroendeuppdrag. Personer som fyller 26 under innevarande år är valbara till alla förtroendeuppdrag på riksnivå, förutom poster i riksstyrelsen och valberedningen. Vem som helst är valbar till revisor.

 

mom. 2   Revisorer kan inte inneha något annat förtroendeuppdrag inom riksföreningen.

 

mom. 3   Valberedningen kan inte föreslå sig själva till riksstyrelse eller revisorer.

 

mom. 4   En riksstyrelseledamot kan inte samtidigt inneha uppdrag som valberedning.

 

mom. 5   En riksstyrelseledamot kan inte bli vald till revisor under nästkommande mandatperiod.

 

mom. 6   Anställda inom riksföreningen kan inte inneha något förtroendeuppdrag inom riksföreningen.

hexagon icon

§14. Uteslutning

chevron icon chevron icon

mom. 1   Om medlem motverkar föreningens syfte eller på annat sätt skadar föreningen, dess klubbar, distrikt eller nätverk, äger riksstyrelsen rätt att utesluta henom ur föreningen.

 

mom. 2   Uteslutning kan endast ske på riksnivå och beslutet fattas av riksstyrelsen med minst 3/4 majoritet.

 

mom. 3   Överklagan lämnas skriftligen till riksstyrelsen inom en månad från att beslutet fattades.

 

mom. 4   Överklagan behandlas på riksårsmötet, där beslut om uteslutning skall fattas med 2/3 majoritet.

 

mom. 5   Tills överklagan kan behandlas är personen avstängd från föreningens verksamhet.

 

mom. 6   Vid både det beslutande riksstyrelsemötet och vid eventuell årsmötesbehandling av frågan har medlemmen som riskerar uteslutning närvaro och yttranderätt i frågan. Medlemmen saknar däremot rösträtt.

hexagon icon

§15. Tolkning av stadgarna

chevron icon chevron icon

mom. 1   Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med riksårsmöte eller extra riksårsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs.

 

mom. 2   Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller riksstyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.

hexagon icon

§16. Stadgeändring

chevron icon chevron icon

mom. 1   Ändring av dessa stadgar kan endast om beslut fattas vid två på varandra följande riksårsmöten med minst 3 månaders mellanrum.

 

mom. 2   Ändringsförslag inges till riksstyrelsen senast den 1 november.

 

mom. 3   Ändringsförslag måste vara väckt till ordinarie riksårsmöte.

hexagon icon

§17. Upplösning

chevron icon chevron icon

mom. 1   Förslag om föreningens upplösning kan endast framläggas vid ordinarie riksårsmöte och skall inges skriftligen till riksstyrelsen senast den 1 augusti.

 

mom. 2   För att upplösningsbeslutet ska bli giltigt, måste förslaget vara godkänt av riksstyrelsen, meddelat Svenska Naturskyddsföreningen samt kunna uppvisa beslut fattat med minst 3⁄4 majoritet vid två på varandra följande riksårsmöten med minst tre månaders mellanrum.

 

mom. 3   Beslutar årsmötet slutgiltigt om föreningens upplösning skall alla tillgångar inklusive föreningens namn, tidskrift och arkiv tillfalla Svenska Naturskyddsföreningen.

färgglada pärmar urklipp

Standardstadgar för klubb, nätverk och distrikt

Behöver du en mall för stadgar vid uppstart av klubb, nätverk eller distrikt? Här kan du också hitta uppstartsprotokoll.