Inkluderingsverktyget- Hantera diskriminering i Fältbiologerna

Hantera diskriminering och kontaktuppgifter i Fältbiologerna

Andra delar av det här jämlikhetsverktyget tar upp strategier och planeringstips för att förebygga diskriminering, exkludering och ojämlikhet i vår verksamhet. Men när diskriminering väl har skett måste det hanteras på ett bra sätt för att skapa fortsatt trygghet och förtroende.

 

Om en särskild grupp eller individ känner sig diskriminerad bör detta så snart som möjligt tas upp med den/de ansvariga och informeras till Fältbiologernas ordförande (ordforande@faltbiologerna.se) och/eller kanslichef (kanslichef@ faltbiologerna.se). Individer kan alltid höra av sig till ordförande och kanslichef under sekretess och lita på att informationen inte sprids vidare om så önskas.

 

Om den/de ansvariga känner att någonting har brustit i arbetet – dokumentera det och fundera på hur det kan åtgärdas redan nu samt till nästa gång. Det är också viktigt att gå igenom inkludering och diskriminering vid utvärderingstillfällen och skriva ner förslag på fler rutiner som förebygger. Gör en plan för hur informationen ska överföras ordentligt vid en eventuell överlämning till en annan ansvarig/grupp.

Övning

Reflektera kring frågorna nedan – gärna var för sig och sen i större grupp.

 

I vilka vardagliga situationer drabbas du av diskriminering?

Har du upplevt diskriminering inom Fältbiologerna någon gång?

Vilka normer finns i vår organisation?

När tillhör du normen? Hur tänker/agerar/beter du dig då?

hexagon icon

Checklista

chevron icon chevron icon
  • Jag/gruppen har tillräckliga kunskaper om vanliga diskrimineringsgrunder för
    att kunna förstå och identifiera diskriminering.

 

  • Jag/gruppen har kännedom om vilka normer som finns i vår organisation.

 

  • Jag/gruppen vet hur vi ska hantera diskriminering när det sker.

Utvärdering

Glöm inte att göra en utvärdering efteråt och följa upp hur allting gick. Följde vi rutinerna? Fanns det några brister? Vad kan vi bli bättre på till nästa gång?

 

Vid större riksaktiviteter bör alltid en uppföljande enkät kommuniceras ut till deltagarna, som bl.a. undersöker deras upplevelse av inkludering/exkludering och se till att det lämnas över ordentligt om det är en ny grupp som ska ta över.

INKLUDERINGSVERKTYGET

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – Checklista vid aktiviteter

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – språk i tal och text

Händer som håller i varandras handleder

Inkluderingsverktyget – bild och formgivning